Otázky C

Otázky skupiny C sa zaoberajú bezpečnostno-technickými predpismi a nariadeniami zabezpečujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení. Taktiež sa zaoberajú platnými predpismi a normami v elektrotechnike. Súčasťou otázok sú aj pojmy súvisiace s požiarnou ochranou, bleskmi a bleskozvodmi. Priestor je tu vyhradený aj označovaniu vodičov - či už farbami alebo kódom. Význam farby je spomínaný aj v súvislosti s bezpečnostnými značkami, ktoré sú súčasťou nášho života.