Úvod

Uzemňovanie

Uzemnenie je vodivé spojenie živých alebo neživých častí elektrického zariadenia so zemou.
Zem to sú miesta vzdialené od zemniča pretekaného prúdom tak, že medzi týmito ľubovoľnými miestami zeme nenameriame prakticky žiadne napätie.
Spojenie sa realizuje pomocou zvodu na zemnič uložený v zemi.

Typy uzemnenia:

pracovné:

je to uzemnenie niektorej časti prúdového okruhu (napr. uzol transformátora, stredný vodič siete) za účelom zabezpečenia činnosti vlastného zariadenia, ak je viazané na uzemnenie. Taktiež ustaľuje napätie sústavy voči zemi a zamedzuje prenikaniu napätia zo siete do 1 kV do siete nad 1 kV.

ochranné:

je to uzemnenie neživých častí elektrického zariadenia z dôvodu ochrany pred úrazom elektrinou a pred pôsobením elektrických polí.

bleskozvodné:

je to vodivé spojenie chráneného objektu so zemou za účelom ochrany daného objektu a ľudí pred bleskom.

Časti uzemnenia:

 • zberač
 • zvod
 • zemnič

Zberač:

V prípade ochranného uzemnenia je to zariadenie, z ktorého ochranný vodič PE odvádza poruchový prúd do uzla zdroja. Je to vlastne kostra zariadenia.
V prípade bleskozvodného uzemnenia je to zachytávacie zariadenie, ktoré má za úlohu zachytiť blesk a sústrediť na seba.
V prípade pracovného uzemnenia je to tá časť elektrického zariadenia, ktorá sa pre správnu činnosť zariadenia uzemňuje.

Tvar zachytávacieho zariadenia závisí od tvaru chráneného objektu a podľa toho rozlišujeme:

 • hrebeňovú sústavu
 • mrežovú sústavu
 • tyč

Zvod (uzemňovací prívod):

Spája zberač so zemničom nachádzajúcim sa v zemi, má byť čo najkratší, bez slučiek a ostrých ohybov.
V prípade ochranného uzemnenia je to vodič PE spájajúci kostru so zemou.
V prípade pracovného uzemnenia je to spojenie napr. uzla transformátora so zemou
V prípade bleskozvodného uzemnenia sa dimenzuje podľa prúdového zaťaženia, ale ak nie je chránený pred koróziou a mechanickým poškodením, je to galvanizovaná oceľ kruhového prierezu s priemerom minimálne 16 mm, čo zodpovedá minimálnemu prierezu 50 mm2.

Skladá sa:

 • z prívodu nad zemou
 • z priechodu do zeme
Prívod nad zemou sa ukladá tak, aby sa uzemnenie dalo kontrolovať meraním a aby miesto rozpojovacej svorky bolo prístupné.

Priechod do zeme sa chráni obložením, alebo uložením do rúrky

Zemnič:

Je to vodivé teleso uložené v zemi tak, aby vytvorilo vodivé spojenie so zemou . Ukladá sa do dobre vodivej pôdy tak, aby bolo v dobrom styku s priľahlou zeminou. Na zlepšenie vodivosti pôdy sa nesmú používať chemické prvky a zem nesmie byť navážkou. Zemniče sa ukladajú 0,5 m až 1 m pod povrch zeme. Ak ich je viac, vzdialenosť medzi nimi je asi 3 m.

Zemniče poznáme:

zhotovené:

je to zámerne vyrobený uzemňovač a používa sa vtedy, ak nie je k dispozícii náhodný, alebo ak svojím odporom nevyhovuje požiadavkám normy.

Typy zhotovených zemničov:

 • páskové - je to oceľový, pozinkovaný pásik o hrúbke 3 mm s prierezom 80 mm2, alebo kruhový pozinkovaný drôt s priemerom 10 mm.
 • tyčové - sú to oceľové, v ohni pozinkované rúrky
 • doskové - sú to oceľové dosky hrúbky 3 mm s plochou 0,5 m2

náhodné:

je to vodivý predmet trvalo uložený v zemi na iný účel, ako napr. spodok oceľového stožiara v betónovom základe. Za náhodný zemnič je možné použiť súvislé, vzájomne dokonale vodivé, trvale a viditeľne spojené kovové konštrukcie, pri ktorých je predpoklad, že nebudú odmontované pokiaľ je použité elektrické zariadenie (napr. žeriavové dráhy, káblové lavičky, kovové potrubia - okrem plynových). Za náhodný zemnič nie je možné použiť zábradlie, rebríky, a iné odnímateľné zariadenia, kde by mohlo dôjsť k prerušeniu ochrannej sústavy.

 

HTML 4.01CSS Nahor Mail Formát pre tlač Domov - HROBONKA