Úvod

Normalizácia

Je činnosť, ktorou sa zaisťuje najvýhodnejší postup pre opakujúce sa technické činnosti z hľadiska hospodárnosti, kvality a bezpečnosti. Určuje parametre výrobkov, projektovú prípravu výroby, skúšobné metódy, technologické postupy, opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), značky, symboly, názvy, jednotky a veličiny.

Normalizácia

medzinárodná

 • IEC - International Electrotechnical Committee (Medzinárodná elektrotechnická komisia)
 • ISO - International Standard Organization (Medzinárodná normalizačná organizácia)

európska

 • CENELEC (Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike)
 • CEN (Európska komisia pre normalizáciu)
Slovensko je riadnym členom IEC a ISO.

Normy

 • Predmetové - upravujú parametre
 • Činnosti - upravujú opakujúce sa technické činnosti
 • Všeobecné - upravujú názvy, pojmy, veličiny

Elektrotechnické normy

 • Predpisové (elektrotechnické predpisy)
 • Predmetové (STN)

Legislatíva BOZP v Slovenskej republike

 • Základnou právnou úpravou na zaistenie BOZP v SR je čl. 36 ústavného zákona č. 460/1992 Z.z. Ústava SR
 • Koncepcia BOZP v SR z r.1994
 • Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 155
 • Zákonník práce – piata hlava-BOZP (§132-§138)
 • Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce
 • Zákon č. 330/1996 Z.z. o BOZP
 • Zákon č. 158/2001 Z.z. o BOZP
 • Vyhláška MPSVaR SR č. 377/1996 Z.z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vyhláška ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. na zaistenie bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení a o odbornej spôsobilosti
 • Vyhláška ÚBP SR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení a o odbornej spôsobilosti

 

HTML 4.01CSS Nahor Mail Formát pre tlač Domov - HROBONKA